Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

GN.6840.1.1.2020                                       

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO   ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

       Starosta Bocheński zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w odniesieniu do której przeznaczono do zbycia prawo użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Ujazd gmina Trzciana, objęta księgą wieczystą  nr TR1O/00063147/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Przedmiot zbycia:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 177/12 o powierzchni 0,01 ha, stanowiąca własność Gminy Trzciana w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.

Opis przedmiotu zbycia::

Działka gruntu nr 177/12 obr. 0007 o powierzchni 0,01 ha położona jest w miejscowości Ujazd, gmina Trzciana. Usytuowana jest w kompleksie działek, które wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami stanowią zorganizowaną całość zakładu produkcyjnego – fermy drobiu i nie może być samodzielnie zagospodarowana.

Działka posiada kształt granic zbliżony do wydłużonego prostokąta oraz charakteryzuje się korzystnym ukształtowaniem terenu (teren płaski). Jest niezabudowana, na części powierzchni utwardzona jest nawierzchnią betonową i użytkowana jest jako dojazd do budynku. Na pozostałej części powierzchni stanowi teren zieleni urządzonej (trawnik). Jest ogrodzona ogrodzeniem trwałym (wspólne ogrodzenie zakładu produkcyjnego). Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, pozostałe media w zasięgu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana działka ewidencyjna 177/12 położona w Ujeździe, znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu: F1 RU, PU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz produkcyjno-usługowe.

  •  „wykaz” wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.: 

a/ przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów

 b/ są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami 

-mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO