Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

W Y K A Z     N I E R U C H O M O S C I

P R E Z N A C Z O N Y C H     D O    S P R Z E D A Ż Y

W   D R O D Z E      P R Z E T A R G U

            Na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) Wójt  Gminy  Bytnica   podaje
do publicznej  wiadomości  wykaz działek zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego:

1. Obręb Bytnica Gmina Bytnica

            działka nr  336/2 o powierzchni 0,01 ha zabudowana budynkiem gospodarczym

            Działka zabudowana budynkiem gospodarczym położona we wsi Bytnica, oznaczona numerem 336/2 o powierzchni 0,01  ha ma kształt regularny. Stan budynku jest zły.
Ze względu na stan techniczny budynku wartość nieruchomości zabudowanej to tylko wartość działki. Od strony budynku mieszkalnego do którego dobudowany jest budynek gospodarczy jest wjazd na działkę również dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 73 do swoich działek nr 336/4 i 336/3. Ponadto na wjeździe jest wybudowane szambo, obecnie nieużytkowane, oraz jest studzienka kanalizacyjna do której podłączone kanalizacje lokali mieszkalnych w budynku nr 73 oraz biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy.

Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę z wodociągu wiejskiego, kanalizację. Dojazd ulicą o nawierzchni utwardzonej.

Wartość rynkowa nieruchomości wg operatu szacunkowego        –   4000, 00 zł

            W/w nieruchomości nie posiadają urządzoną księgę wieczysta. Po zakupie należałoby założyć dla niniejszych nieruchomości księgę wieczystą.

            Ze względu na znajdujący się wjazd oraz studzienkę kanalizacyjną znajdującą się na działce nr 336/2, należy ustalić służebność przejazdu przez tę działkę, dla działek nr 336/3 i 336/4, dla każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 73 oraz właściciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy mieszczącego się w tym budynku, ponadto ustalić służebność możliwości dokonywania konserwacji i remontów instalacji kanalizacyjnej i studzienki kanalizacyjnej na tej działce dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

            Dodatkowych informacji  udziela  Urząd Gminy w Bytnicy, pokój nr 2  lub telefonicznie pod numerem telefonu 068 3918707.                                                           

Bytnica, dnia  30.03.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec