Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Zarządzenie Nr   52 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia  8  lipca 2022 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położonej na terenie gminy Żyrzyn, obręb Jaworów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położonej na terenie gminy Żyrzyn,  obręb Jaworów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00077844/3, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2022

Starosty Puławskiego z dnia 8 lipca 2022 r.

ZN.6850.4.2022.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

  Adres nieruchomości  Gmina Żyrzyn, obręb Jaworów
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położona na terenie gminy Żyrzyn w obrębie Jaworów, stanowi własność Skarbu Państwa. Tytuł własności do wyżej wymienionej nieruchomości ujawniony jest
w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr LU1P/00077844/3.  
Opis nieruchomościCzęść przedmiotowej nieruchomość zajęta jest pod pad drogowy drogi powiatowej nr 2501L o przebiegu dr. kraj 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Bałtów.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Żyrzyn zaświadczenia znak G.6727.136.2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 roku, stwierdza się, że działka numer 149/2, obr. Jaworów, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: KP-Z – drogi powiatowe (100%). Dodatkowe informacje: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza i Kozi Bór” (100%), V – Granice stref funkcjonalno-przestrzennych (100%). Ponadto Wójt Gminy Żyrzyn zaświadcza, że Rada Gminy Żyrzyn dla wskazanego obszaru nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru  rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomości  Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach w związku
z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2501L na odc. od km 0+306,00 do km 1+237,00 w miejscowości Jaworów”.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach w związku
z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2501L na odc. od km 0+306,00 do km 1+237,00 w miejscowości Jaworów”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 8 lipca 2022 r.  do  dnia 29 lipca 2022. r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.