Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

W Y K A Z

nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

                              o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

  Lp  Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia działki    Opis nieruchomości Cena nieruchomości  Forma zbycia
  1.  Obręb Brody gmina Sulechów  308/4      0,0572 haNieruchomość znajduje się w pośredniej części terenów zabudowanych miejscowości Brody, na zapleczu posesji oznaczonej działką nr 308/3. Teren nieruchomości jest płaski, kształt regularny zbliżony do kwadratu. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.234/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.   Księga wieczysta Nr ZG2S/00029370/9    31 335,00 zł   (brutto, w tym 23% VAT)    Bezprzetargowo na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr
308/3, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.
2.Obręb Świdnica gmina Świdnica629/100,0255 haNieruchomość znajduje się w centralnej strefie miejscowości Świdnica, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i usługowej. Kształt nieruchomości jest regularny – wydłużony, wąski o płaskim ukształtowaniu, widoczne są miejscowe zagłębienia. Część działki utwardzona jest żwirem, częściowo porośnięta roślinnością trawiastą. W granicach działki znajduje się sieć wodna i gazowa zasilająca działkę nr 629/11. Nieruchomość stanowi dojazd z drogi gminnej oznaczonej działką nr 628 do posesji ul. Drzymały 31A. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Świdnica zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. działka oznaczona jest symbolem MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.   Księga wieczysta Nr ZG1E/00092648/1  14 500,00 zł   (zwolnione
z podatku VAT)
Bezprzetargowo na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 640/5 i nr 629/11,
w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 22 sierpnia 2023 r.  do dnia  12 września 2023 r.

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 22 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.