Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarząd Powiat Ełckiego informuje, że został wywieszony wykaz

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiat Ełckiego informuje, że został wywieszony wykaz

Zarząd Powiat Ełckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 08.08.2022 r. – 29.08.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, II piętro, został wywieszony wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykaz gruntu stanowiącego część działki nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, ujawnionej w księdze wieczystej
Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 (pokój 12), tel. (0 87) 621 83 31.

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

W Y K A Z

garażu położonego w obrębie 1 miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, na czas oznaczony oraz wykaz gruntu stanowiącego część działki nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony

Lp.Lokalizacja szczegółowaOpis pomieszczenia użytkowegoPowierzchnia użytkowa pomieszczenia  [m2]Miesięczny czynsz najmu netto [zł]Podatek vat
[zł]
Miesięczny czynsz
najmu brutto
[zł]
Termin wnoszenia opłat
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.Ełk, ul. Piłsudskiego 5garaż18,0093,6021,53115,13do 15-tego każdego miesiąca
Położenie nieruchomościNumer geod. działkiNumer księgi wieczystejOpis nieruchomościPrzeznaczenie przedmiotu dzierżawyPowierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy
[m2]
Miesięczny czynsz najmu netto [zł]Podatek vat
[zł]
Miesięczny czynsz dzierżawy brutto
[zł]
Termin wnoszenia opłat
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Ełk,
ul. Piłsudskiego 5
224OL1E/00039829/2Nieruchomość w części zabudowana kompleksem garaży murowanych oraz w części przeznaczona do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczejProwadzenie działalności gospodarczej22,00162,0737,28199,35do 15-tego każdego miesiąca

UWAGA !   

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr X/68/99 Rady Powiatu w Ełku z dnia
  10 września 1999 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 1999 r. Nr 70, poz. 1162 z późn. zm.) ww. pomieszczenie użytkowe przeznaczone jest do najmu w drodze bezprzetargowej,
  a ww. grunt przeznaczony jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 2. Wzrost czynszu najmu i dzierżawy będzie następował nie częściej niż raz w roku, na podstawie uchwał organów Powiatu Ełckiego lub na podstawie wskaźnika procentowego wzrostu cen za towary i usługi ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
 3. Czynsz najmu i dzierżawy opodatkowany jest stawką 23 %VAT.
 4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 5. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku,
  ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 11, telefon 621-83-31.

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

                                                                                                                                                                   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO