Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
ZARZĄD POWIATU KAZIMIERSKIEGO
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych
nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

 1. Oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
  stanowiących własność Powiatu Kazimierskiego:
  I. Działka nr: 872/1 o pow. 0,1280 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
  II. Działka nr: 872/2 o pow. 0,1125 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/2022 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości:
  I. Działka nr 872/1: 497 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) netto
  II. Działka nr 872/2: 449 000,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100) netto
 4. Przetarg odbędzie się:
  I. Dla działki nr 872/1: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  II. Dla działki nr 872/2: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia
  5-go października 2022 r.
  I. Dla działki 872/1: w kwocie 49 700,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysiące siedemset 00/100).
  II. Dla działki 872/2: w kwocie 44 900,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100).
  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Kazimierskiego, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005.
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 12 (I piętro), przy ul. Partyzantów 29 (I piętro), a ponadto opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (http://powiat.kazimierzaw.pl/), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://powiatkazimierski.bip.gov.pl/)
 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Partyzantów 29, I piętro lub pod nr tel. 41 35 02 332.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.