Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica– obszar  wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00102823/4

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy. Działki nr 50/1 oraz nr 50/2 AM-2, mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca i planowana zabudowana jednorodzinna. Prąd, woda w drodze.

Przez teren działek nr 50/1 oraz  nr 50/2 przebiega  napowietrzna linia elektroenergetyczna.

W sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM-2 o powierzchni 0,1426 ha (w tym: RV 0,0449ha, RVI 0,0636ha, ŁV 0,0341ha) to nieurządzona droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność: w udziale 8/9 części Powiatu Oleśnickiego, uregulowana w księdze wieczystej Nr WR1E/00085297/1, jedn. Rejestrowa nr 316.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. przedmiotowe działki położone są na terenie, oznaczonym symbolem MNU/6:              

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,         

2) przeznaczenie uzupełniające:                                    

a) usługi nieuciążliwe,                                     

b) budynki gospodarcze i garaże,                                  

c) urządzenia towarzyszące,                           

d) drogi wewnętrzne o szer. min. 6 m,                          

e) zieleń urządzona.

Działka nr 50/3 posiada następujące przeznaczenie w MPZP: KDW/14 – drogi wewnętrze.

Ponadto ww. działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2022r. w kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 211 (sala sesyjna), I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium na ww. działki w pieniądzu, nie później niż do dnia 05.08.2022r. na konto Nr: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Celem  prawidłowej identyfikacji uczestników przetargu w tytule wadium należy wskazać właściwy numer działki.

Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, marcin.drab@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Starosta Oleśnicki – Sławomir Kapica

Podgląd  nieruchomości na  ortofotomapie: https://olesnicaolesnicki.e-mapa.net?userview=430

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych