Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza II drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza II drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

GN.6840.1.2.2020.MP

Zarząd Powiatu Otwockiego

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

Nr ew. działkipow. w m²użyteknr księgi wieczystejCena nieruchomościprzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoWysokość wadium
dz. 188/38 z obr. 43 Otwock46          Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy          WA1O/00071019/0        184 500 zł w tym 23% VAT  Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód- etap III w Otwocku zatwierdzonym Uchwałą Rady miasta Otwocka Nr XXXI/329/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Zgodnie z zapisami w planie nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym UC (kwartał 8) – obiekty obsługi miasta i powiatu18 450 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka położona przy ul. Staszica w Otwocku. Działka posiada powierzchnię 46 m2.

Zlokalizowana w centralnej części miasta Otwock. W okolicy znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. W pobliżu jest ciąg komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym – ul. Staszica. W odległości ok. 370m od działki znajduje się stacja kolejowa oraz dworzec PKP Otwock.

Dla powyższej działki jest założona księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1O/00071019/0.

Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód- etap III w Otwocku zatwierdzonym Uchwałą Rady miasta Otwocka Nr XXXI/329/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Zgodnie z zapisami w planie nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym UC (kwartał 8) – obiekty obsługi miasta i powiatu.    

            Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. Zakończył się wynikiem negatywnym. Na konto depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 1000w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli najpóźniej do   9 maja 2023 r. na niżej podany numer konta depozytowego Starostwa Powiatowego w Otwocku: nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

W tytule wpłaty należy podać numer działki.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w terminie trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń  tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 oraz opublikowano na stronie: www.infopublikator.pl

Zarząd Powiatu Otwockiego nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

            Zarząd Powiatu Otwockiego sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywcy po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec Zarządu Powiatu Otwockiego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 20, 27 tel.: 600 71 85, e-mail: nieruchomosci@powiat-otwocki.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.