Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nojewie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nojewie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25b, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Uchwały Nr 432/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego, z dnia 29 maja 2023 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż stanowiącej własność Powiatu Szamotulskiego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nojewie,

Zarząd Powiatu Szamotulskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w Nojewie

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2023 r., o godz. 1030, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, w budynku B, sala nr 5.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Nojewie, oznaczona ewidencyjnie jako: jednostka ewidencyjna: 302406_5 Pniewy – obszar wiejski, obręb 0412 Nojewo, ark. m. 3, działka nr 298/3, o powierzchni 0,1079 ha, zapisana w księdze wieczystej nrPO1A/00061274/5 jako własność Powiatu Szamotulskiego.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części ogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Na działce nie zostały wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej. Działka położona jest w strefie dostępu do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oświatowa i sakralna.

Teren nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Uchwała Rady Miejskiej Pniewy Nr XXXIX/402/18/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych lub mieszkaniowej jednorodzinnej (RM/MN).

Działka objęta jest wydaną przez Burmistrza Gminy Pniewy, decyzją o warunkach zabudowy nr 70/14 (znak: BZT.6730.86.2014), z dnia 22 września 2014 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi: 66 000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt  sześć tysięcy złotych 00/100)

Cena zawiera podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 6 600,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, w pieniądzu, na rachunek bankowy sprzedającego – Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Dusznikinr 83 9072 0002 2004 0410 7149 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 września 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Powiatu Szamotulskiego.

Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – Nojewo, dz. nr 298/3” oraz dane wpłacającego, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładającego zgodę drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowej – licytacji.

Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz regulaminu przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w ich treści, zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, oraz że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Zarząd Powiatu Szamotulskiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej związanej z nabyciem własności nieruchomości, w tym koszty sądowe oraz podatkowe, ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Zarząd Powiatu Szamotulskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów powstałe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, budynek C, pokoje nr 115 i 113 oraz pod nr tel. 61 29 28 782; 61 29 28 781 w godzinach pracy urzędu.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (budynek C, korytarz na I piętrze) i w Urzędzie Miejskim w Pniewach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (www.powiat-szamotuly.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl, natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w drukowanej prasie lokalnej.

Andrzej GrzeszczykKazimierz Michalak
Członek ZarząduCzłonek Zarządu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia