Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.

  Lp.Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia działki  Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomościWadium 10% ceny
  1.    Stare Kramsko gmina  Babimost  371/25  0,0714 haNieruchomość gruntowa położona w centralnej części miejscowości Stare Kramsko. Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do prostokąta (wąski i długi), ukształtowanie działki wykazuje na nieznaczny spadek w kierunku północnym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, zlokalizowana jest w bardzo bliskim sąsiedztwie jeziora.  Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Babimost zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/231/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. oraz zmiana Nr 1 Studium zatwierdzoną Uchwałą Nr XIII/129/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2020 r. działka należy do terenów infrastruktury drogowej. Wskazania studium nie pokrywają się z faktycznym sposobem zagospodarowania działki na cele komunikacyjne. Obszar nieruchomości porośnięty jest intensywnie roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami dzikorosnącymi (samosiejki). W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Księga wieczysta Nr ZG2S/00030256/4.  50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)                       Zwolnione z podatku VAT  5 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,   pokój nr 208.

 – Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego: Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Powiatu Zielonogórskiego.

– Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od ciężarów, długów i zobowiązań.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, 
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

–  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 913 ze zm.) cena sprzedaży nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl  i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w także prasie elektronicznej Infopublikator.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 7 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy