Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Zarządzenie nr 0050.46.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 0050.46.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2023

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 5 kwietnia  2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży:

– Łobżenica, ul. Mickiewicza 3/4

– Fanianowo 28/1

– Fanianowo 28/4

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),zarządza się co następuje:

§1. Podaje się do publicznej wiadomości, że nieruchomości wymienione w wykazie stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia zostały przeznaczone do sprzedaży.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Planowania Przestrzennego w tut. Urzędzie.

§3. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronach internetowych Urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.46.2023

Burmistrza Łobżenicy z dnia 5 kwietnia 2023 roku

ŁOBŻENICA, UL. MICKIEWICZA 4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia gruntuLokal mieszkalny nr 4 położony w miejscowości Łobżenica przy ul. A. Mickiewicza 3 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 698, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00030125/2. Powierzchnia gruntu wynosi 0,0250 ha.
Opis lokalu mieszkalnegoLokal mieszkalny położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. użytkowej 53,90 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 1,83 m2. Nieruchomość wyposażona jest  w instalacje elektryczną, wodną z sieci miejskiej, gazową, kanalizacyjną. Lokal ogrzewany jest piecem kaflowym i piecem kaflowym przenośnym na opał stały.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaZgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała  Nr XXXVIII/350/2002 z dnia 08.10.2002 r., nieruchomość posiada funkcję terenu mieszkaniowo – usługowego.
Cena nieruchomości68 677,00 zł – wartość nieruchomości wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży
Wysokość wadium7 000,00 zł.
Forma zbyciaSprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu  i części wspólnych nieruchomości w udziale 5573/34122.
Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomośćDział III i IV księgi wieczystej nr PO1Z/00030125/2 prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest na zasadach określonych ustawą o własności lokali (Dz.U. z 2021 roku, poz.1048)

FANIANOWO 28/1

Oznaczenie nieruchomości                     według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościLokal mieszkalny nr 1 położony w miejscowości Fanianowo 28, gm. Łobżenica na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   nr PO1Z/00042578/9. Powierzchnia gruntu wynosi 0,1740 ha.
    Opis lokalu mieszkalnegoLokal mieszkalny położony jest na parterze budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni  i łazienki o łącznej pow. użytkowej 48,35 m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są  2 garaże o łącznej pow. użytkowej 30,92 m2. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą  o nawierzchni asfaltowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową  i kanalizacyjną. Lokal ogrzewany jest piecem kaflowym.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaZgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., zmieniona uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 roku, nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego
Cena nieruchomości67 950,00 zł – wartość nieruchomości wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży
Wysokość wadium7 000,00 zł
  Forma zbyciaSprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 7927/26757.
Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomośćDział III i IV księgi wieczystej nr  PO1Z/00042578/9 prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest na zasadach określonych ustawą o własności lokali (Dz.U. z 2021 roku, poz.1048)

FANIANOWO 28/4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościLokal mieszkalny nr 4 położony w miejscowości Fanianowo 28, gm. Łobżenica na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00042578/9. Powierzchnia gruntu wynosi 0,1740 ha.
    Opis lokalu mieszkalnegoLokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni  i łazienki o łącznej pow. użytkowej 42,43 m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są  2 garaże o łącznej pow. użytkowej 24,88 m2. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą  o nawierzchni asfaltowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal ogrzewany piecem kaflowym.
  Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowaniaZgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała  Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., zmieniona uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 roku, nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego.
Cena nieruchomości60 950,00 zł – wartość nieruchomości wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży
Wysokość wadium7 000,00 zł
  Forma zbyciaSprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 6731/26757.
Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:Dział III i IV księgi wieczystej nr  PO1Z/00042578/9 prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest na zasadach określonych ustawą o własności lokali (Dz.U. z 2021 roku, poz.1048)

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 5 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2023, poz. 344) ustala się na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 5 kwietnia 2023 roku do 17 maja 2023 roku.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ulicy Sikorskiego 7 (Biuro Obsługi Klienta). W przypadku braku oświadczeń powyższe nieruchomości będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W przypadku złożenia wniosku „drogą pocztową”, przyjmuje się, iż wniosek został złożony  w terminie, gdy zostanie doręczony w dniu 17 maja 2023  roku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe warunki udziału w tym termin i miejsce przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.