Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Zarządzenie Nr 101 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 101 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr  101 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem lokal użytkowy o pow. 43,06 m², usytuowany na działce nr 96, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, ul. Szeroka 1C, dla którego prowadzona jest  KW Nr SZ1Y/00032637/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w najem na okres do 3 lat,  z przeznaczeniem na cele magazynowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– miesięczna wysokość czynszu – 144,69 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 69/100) plus obowiązujący podatek VAT,

– czynsz płatny do 10 każdego miesiąca z góry,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od  nieruchomości.

Najemca lokalu  będzie ponosić opłaty: za energię elektryczną, za pobór wody, usuwanie  nieczystości stałych i  płynnych.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Moryniu, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Moryń, stronach internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 25 sierpnia 2022 r. do  15 września 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach