Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarządzenie Nr 104 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 104 /2022

Zarządzenie Nr 104 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: działkę nr 471 o pow. – 1026 m2, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00005081/2, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną i kompleksu sportowego, z dobrym dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi stadion sportowy, od południa projektowana droga wewnętrzna i ciąg pieszo – jezdny, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest korzystna, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej. Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domkami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie kwadratu, teren o lekkim spadku, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą, z zakrzewieniami i pojedynczymi zadrzewieniami samosiewnymi. Na przedmiotowym terenie przewidziano siec elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy granicy działki /E,W, Ks, Kd/, przy działce nr 478 jest skrzynka ZK na działce nr 477 usytuowana jest podziemna przepompownia ścieków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1.MN.

Cena nieruchomości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Sprzedaż działek nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 10 października 2022 r.

§ 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu, w BIP prasie – Infopublikator.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 29 sierpnia r. do 19 września 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO