Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr   11/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 2 lutego  2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach, Gm. Miasto Puławy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/73 o pow. 0,1086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00044835/7, przeznaczonej  w części o pow. 2 m2  do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz  w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

  Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr  11/2023

Starosty Puławskiego z dnia  2 lutego  2023 r.

ZN.6845.121.2021.MOL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej w części do oddania
 w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków  Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/73 o pow. 0,1086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00044835/7.
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa, położona przy ul. Norwida w Puławach, na osiedlu mieszkaniowym, wśród zabudowy wielorodzinnej. Kontener na odzież używaną położony jest w sąsiedztwie punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: „4MW” z przeznaczeniem pod:podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,uzupełniające: skwery, place zabaw, ciągi piesze, ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej,„13 KDW” z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.  
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nie dotyczy  
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Miesięczny czynsz najmu wynosi 46 zł netto + 23% VAT, płatny w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.    
Terminy wnoszenia opłat  Miesięczny czynsz najmu płatny do 20. dnia każdego miesiąca.    
Termin aktualizacji opłat  Czynsz będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.  
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości, na okres do 3 lat,
w trybie bezprzetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 2 lutego 2023 r. 
do  dnia  23 lutego  2023  r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.