Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Tomaszowskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości  położonej na terenie powiatu tomaszowskiego

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Tomaszowskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości  położonej na terenie powiatu tomaszowskiego

Zarządzenie Nr 13/2023
Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości  położonej na terenie powiatu tomaszowskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 43/2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa – zarządzam, co następuje :

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w powiecie tomaszowskim, w mieście Tomaszów Mazowiecki, przy ul. Św. Antoniego 24, oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu 0012 jako działka nr 232 o powierzchni 0,1825 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa i jego zasób, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr PT1T/00076366/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2. Określenie wzoru ogłoszenia oraz określenie przedmiotu przetargu i szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat-tomaszowski.pl-ogłoszenia-komunikaty/zawiadomienia) oraz wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  przy ul. Św. Antoniego 41 (tablica ogłoszeń – I piętro –  Wydział Gospodarki Nieruchomościami), a nadto zamieszczone zostanie w prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2023
Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z 

zakresu administracji rządowej
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu
i warunki przystąpienia do I przetargu ustnego nieograniczonego
w sprawie sprzedaży z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki

1. Organizatorem I przetargu jest Starosta Tomaszowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa – odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku o godzinie 10/ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41, pokój nr 102 (I piętro sala konferencyjna).

3. Czynności związane z przetargiem przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej zmienionym Zarządzeniem Nr 28/2021 Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

4. Określenie przedmiotu I przetargu : Przedmiotem I przetargu jest stanowiąca własność Skarbu Państwa i jego zasób nieruchomość gruntowa zabudowana 2-kondygnacyjnym budynkiem o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 644,95 m² oraz 1-kondygnacyjnymi budynkami o funkcji garażowej i gospodarczo-magazynowej, położona w mieście Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego 24, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0012 jako działka nr ewid. 232 o powierzchni 0,1825 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr PT1T/00076366/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Nieruchomość położona jest w części centralnej miejscowości, na terenach mieszkaniowych i usług. Dojście piesze odbywa się z ulicy Św. Antoniego. Teren nieruchomości jest ogrodzony ogrodzeniem trwałym, część stanowią ściany budynków, zagospodarowany lecz zaniedbany. Na niezabudowanej części gruntu znajdują się utwardzone aleje pomiędzy budynkami oraz trawnik z drzewami i krzewami. Budynki są w złym stanie technicznym, do generalnego remontu. Do nieruchomości doprowadzony jest prąd elektryczny, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, ciepłociąg. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Mazowiecki przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej MŚ/MW – tereny zabudowy śródmiejskiej i wielorodzinnej. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest wolna od zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zgodnie z zarządzeniem nr 175/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Maz. – dom przy ul. Św. Antoniego 24 znajduję się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego – strefy śródmiejskiej.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunki formalne :

1. Warunkiem przystąpienia i udziału w I przetargu jest : ·wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  134 117,00 zł, stanowiącej 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 6 czerwca 2023 roku na rachunek depozytowy Powiatu Tomaszowskiego nr: 63 1560 0013 2000 1462 1000 0016, z zaznaczeniem celu wpłaty. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu należności na ww. konto depozytowe tj. w dniu 6 czerwca 2023 roku;·okazanie do wglądu Komisji Przetargowej: oryginału dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Brak jednego z ww. dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

2. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą  w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 6 czerwca 2023 roku do godziny 10/ºº zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

5. Wadium wpłacone przez innych uczestników, którzy nie przystąpili do I przetargu lub nie zostali ustaleni jako nabywcy nieruchomości, podlega zwrotowi. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Do I przetargu można przystąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się ze szczegółowym określeniem przedmiotu przetargu, warunkami przystąpienia do przetargu oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 2213).
Warunki finansowe :

1. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki – działka nr 232 o powierzchni 0,1825 ha, wynosi 1 341 170,00  zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy).

2. Cena sprzedawanej w drodze przetargu nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na dwa dni (data wpływu należności na konto sprzedającego) przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy.

4. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 8 „pozostałych warunków” załącznika nr 2 do Zarządzenia Starosty Tomaszowskiego Nr 13/2023 z dnia 05.04.2023 r. – Starosta Tomaszowski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Pozostałe warunki :

1. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje na temat szczegółowego określenia przedmiotu i warunków przystąpienia do I przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy osób albo firmy, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

6. Osoba, która wygrała przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

7. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje: termin i miejsce oraz rodzaj przetargu; oznaczenie nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu wg. ewidencji gruntów i budynków i księgi wieczystej; o obciążeniach nieruchomości; o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów; o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z uzasadnieniem; cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert; imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości; o imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej; datę sporządzenia protokołu. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

8. Organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

9. Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana po cenie wywoławczej – przedmiot przetargu wraca do dyspozycji Starosty Tomaszowskiego, który podejmie stosowną decyzję, co do dalszego przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości.

10. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody Łódzkiego. Skargę  wnosi się za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

11. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych                             z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Starosta Tomaszowski podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie Starostwa na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami I piętro na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu