Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Janowiec

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Janowiec

Zarządzenie Nr 18/2023

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony, na potrzeby statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w części do oddania w użyczenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                  Z up. Wójta

  Waldemar Słowik

   Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Janowiec z dnia 18.04.2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonych do oddania w użyczenie

  Adres nieruchomości    Gmina Janowiec, obręb miejscowości Janowiec, ul. Lubelska 9, 24-123 Janowiec  
  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 135 o pow. 0,1564 ha, położona w obrębie miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/000052354/0; nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 136/1 o pow. 0,095 ha, położona w obrębie miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00053186/8.  
  Opis nieruchomości  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 135 o pow. 0,1564 ha zabudowana jest budynkiem szkolnym trzykondygnacyjnym oraz budynkiem jednokondygnacyjnym. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 136/1 o pow. 0,095 ha stanowi drogę dojazdową, częściową utwardzoną. Ww. nieruchomości (z wyłączeniem  pomieszczeń o łącznej pow. 302,44 m2 na potrzeby lokalowe Urzędu Gminy Janowiec oraz pomieszczenia o pow. 13,59 m2 na potrzeby lokalowe Sp. z o.o. „Prom”) przeznaczone są do oddania w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, na czas nieokreślony.  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 135 znajduje się w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 15UP oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, natomiast  nieruchomość ozn. nr 136/1 znajduje się w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 15UP. Ww. nieruchomości nie są objęte planem rewitalizacji.  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy.  
  Cena nieruchomości    Nie dotyczy.
  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego    Nie dotyczy.
  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy    Nie dotyczy.  
  Terminy wnoszenia opłat    Nie dotyczy.  
  Zasady aktualizacji opłat    Nie dotyczy.  
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Do oddania w użyczenie przeznaczona jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 135 o pow. 0,1564 ha zabudowana budynkiem szkolnym trzykondygnacyjnym i budynkiem jednokondygnacyjnym oraz nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 136/1 o pow. 0,095 ha stanowiąca drogę dojazdową, częściową utwardzoną (z wyłączeniem  pomieszczeń o łącznej pow. 302,44 m2 na potrzeby lokalowe Urzędu Gminy Janowiec oraz pomieszczenia o pow. 13,59 m2 na potrzeby lokalowe Sp. z o.o. „Prom”) na cele realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, na czas nieokreślony.  
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 18.04.2023 r. do dnia 09.05.2023 r.

            Z up. Wójta

       Waldemar Słowik

        Sekretarz Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO