Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Zarządzenie Nr   23 /2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr   23 /2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr   23 /2023

Starosty Puławskiego

z dnia  27   lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Miasta Puławy, obręb Włostowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1304 o pow. 0,0318 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00079724/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz
    w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr  23 /2023

Starosty Puławskiego z dnia  27 lutego 2023 r.

ZN.6840.2.2.2022.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

  Adres nieruchomości  Puławy, obręb Włostowice
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00079724/0 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Puławy-miasto, obręb Włostowice. Dział II: Własność: Skarb Państwa   Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działka gruntu nr 1304  o pow. 0,0318 ha, jednostka ewidencyjna Puławy, obręb 0002 Włostowice, opis użytków gruntowych: Ps III 0,0269 ha  i Ps V 0,0049 ha – pastwiska trwałe.                 
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0318 ha, nieuprawiana rolniczo, zachwaszczona i częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 1304.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy „osiedla Włostowice B”, zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/152/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004r.ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1511 z dnia 26 maja 2004r. część działki nr 1304 położona jest w obrębie oznaczonym symbolem  „049 KD,X” – przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle”, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVIII/259/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2016r.ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5158 z dnia 9 grudnia 2016r.   pozostała część działki nr 1304 położona jest w obrębie oznaczonym symbolem  „16 R/ZD” – z przeznaczeniem pod: tereny rolnicze, tereny ogrodów działkowych. Zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyłączeniem altan służących przechowywania narzędzi, plonów oraz odpoczynku użytkowników o powierzchni rzutu do 25,0m; wysokości 4,0 m oraz spadku połaci  dachowej 25º.  
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nie dotyczy
Cena nieruchomości  5 641 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden).   Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022r poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towaru i usług.  
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.   Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), termin upływa z dniem 10 kwietnia 2023 r.  

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od  dnia 27  lutego 2023 r. do  dnia  20  marca 2023  r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z