Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 23/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Reymonta, oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5, na której znajdują się miejsca postojowe, oznaczone numerami 17 i 19 każde o pow.
  9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Przedmiotowe miejsca postojowe, oznaczone numerami 17 i 19 objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta PuławskiDanuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2023

Starosty Puławskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

ZN.6845.5.2023.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Reymonta
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5.
Opis nieruchomościNa przedmiotowej nieruchomości urządzony jest ogrodzony parking, na którym zlokalizowane jest 35 miejsc postojowych. Wyjazd odbywa się przez bramę otwieraną za pomocą pilota. Postępowaniami przetargowymi objęte są dwa miejsca postojowe, oznaczone numerami 17 i 19. Każde z tych miejsc przeznaczone jest do dodania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy  
ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „23 U” z przeznaczeniem pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;„27 KDD/D” z przeznaczeniem pod dojazd. Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyCena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 17 wynosi 58,00 zł netto;Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 19 wynosi 58,00 zł netto; Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany stawką inflacji, począwszy od 1 kwietnia 2024 roku.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem dwóch miejsc postojowych, oznaczonych numerami 17 i 19 na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 28 lutego 2023 r.  do  dnia 21 marca 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy