Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Zarządzenie Nr 29/2023/GN

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 29/2023/GN

Zarządzenie Nr 29/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zmianami ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zmianami ) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Krzeszyce
Stanisław Peczkajtis

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. Obręb Krzeszyce – nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 917 o pow. 0,04ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce przeznaczona jest jako tereny rolne.

 Łączna cena nieruchomości 5 000,00zł + 23% VAT

2. Obręb Rudnica – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 219/4 o pow. 300m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00014821/9.Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Łączna cena nieruchomości 15 000,00zł + 23% VAT

3. Obręb Rudnica – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 136/14 o pow. 600m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023228/8.Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

 Łączna cena nieruchomości 8 000,00zł + 23% VAT

4. Obręb Dębokierz – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 82/3 o pow. 200m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022967/3. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

 Łączna cena nieruchomości 6 500,00zł + 23% VAT

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 19.05.2023r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew.29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE