Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zarządzenie Nr 30/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 30/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce

Zarządzenie Nr 30/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Krzeszyce
Stanisław Peczkajtis

Załącznik do zarządzenia Nr 30/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Rudnica nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 257 o pow. 3400m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023228/8. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszyce działka znajduje się częściowo na terenie dopuszczalnego rozwoju osadnictwa, pozostała część działki o przeznaczeniu rolniczym. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne.

 Łączna cena nieruchomości 109 000,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 22.05.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu