Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie Nr 31/2023/GN

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 31/2023/GN

Zarządzenie Nr 31/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zastępca Wójt Gminy Krzeszyce
Sylwia Ławniczak-Karbowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Rudnica nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 219/4 o pow. 300m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00014821/9. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszyce działka znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Łączna cena nieruchomości 15 000,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 26.05.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy