Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Zarządzenie Nr 32/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 32/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 32/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.),  art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis

Załącznik do zarządzenia Nr 32/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb MALTA nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. 94,40m2, składającym się z wiarołapu, 3 pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju, kuchni i ganku; położona w granicach działki 67/5 o pow. 1600m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00019844/1. Dla obszaru na, którym znajduje się nieruchomość nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszyce nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, ze wskazaniem większych zespołów zabudowy planowanej.

 Łączna cena nieruchomości 150 000,00zł +23%VAT.

2. Obręb KRASNOŁĘG – lokal mieszkalny nr 5 usytuowany na I piętrze w budynku nr 9 w Krasnołęgu o pow. 43,45m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o pow. 7,51m2 i dwóch pomieszczeń w budynku gospodarczym o łącznej pow. 24,94 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1739/10000 części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 71 o pow. 3838m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00020572/3. Dla obszaru na, którym znajduje się nieruchomość nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszyce nieruchomość znajduje się w granicach dopuszczlanego rozwoju osadnictwa.

Łączna cena nieruchomości 120 000,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 02.06.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18