Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zarządzenie Nr 32/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 32/2023

Zarządzenie Nr 32/2023

Burmistrza Morynia

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży następującą nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń:

Udział 625/10000 części nieruchomość zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/20 o pow. 0,399 ha położona w miejscowości Bielin. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00029903/5. Powierzchnia działki stanowi grunty sklasyfikowane jako Br – RIIIa. Nieruchomość położona jest we wschodniej części Bielina po lewej stronie drogi asfaltowej w kierunku Wierzchlasu. Nieruchomość posiada teren płaski. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi powiązanymi z zabudową mieszkaniową. Nieruchomość wykorzystywana jest i użytkowana jako pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia składowo – magazynowe oraz do chowu zwierząt. Na nieruchomości występują pojedyncze drzewa i krzewy owocowe. Kształt nieruchomości regularny w postaci zbliżonej do kwadratu. Posiada dostęp do drogi wewnętrznej od strony północnej i południowej o nawierzchni betonowej oraz do sieci wodociągowej i energetycznej. Budynek gospodarczy, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny bez poddasza, nie podpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty papą. Budynek w rzucie poziomym ma kształt prostokąta. Budynek wykazuje zużycie techniczne, adekwatne do wieku i okresu eksploatacji.

§ 2. Przeznaczenie nieruchomości:

W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gminy Moryń zatwierdzonym Uchwałą XXVII/226/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. oznaczony jest symbolem MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 3. Cena nieruchomości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

§ 4. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

§ 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 21 kwietnia 2023 r. .

§ 6. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

§ 7. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 9. Termin wywieszenia wykazu: od 10 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA