Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  Nr 40/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) zarządzam co następuje:

§ 1.Przeznaczam do dzierżawy część działki niezabudowanej nr 7/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Młynary, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y00053308/1.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawy rolne. Klasa gruntu IIIB. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

       – wysokość rocznego czynszu  – 101,75 zł sławnie (sto jeden złotych 75/100),     

       – wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

       2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,    

       – aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

       – dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 31 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego