Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 43/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do oddania

w dzierżawę na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

&1. 

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

&3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

&4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta

      Waldemar Słowik

        Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2022

Wójta Gminy Janowiec z dnia 24.06.2022 r.

 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w trybie bezprzetargowym

 1.      Adresnieruchomości  Gmina Janowiec,Obręb miejscowości Janowiec. 
 2.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości  Nieruchomość oznaczona nr ewid. 1473/2 o pow. 0,4997 ha, położona w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00049505/0. Nieruchomość oznaczona nr ewid. 1474/2 o pow. 1,5031 ha, położona w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00049923/6. Nieruchomość oznaczona nr  ewid. 1498 o pow. 0,2790 ha, położona w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00093835/5. 
 3.      Opis nieruchomości Do oddania w dzierżawę przeznaczone zostają:– część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1473/2 o pow. 0,2567 ha (opis użytku – łąki trwałe ŁIII) z przeznaczeniem na cele rolnicze,– część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1474/2 o pow. 0,4888 ha (opis użytku – grunty orne RIIIa) z przeznaczeniem na cele rolnicze,– nieruchomość oznaczona nr 1498 o pow. 0,2790 ha (opis użytku – grunty orne RIIIa, RIIIb) z przeznaczeniem na cele rolnicze. 
 4.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.):– nieruchomość ozn. nr 1473/2 położona w miejscowości Janowiec znajduje się w terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RP oraz w terenach użytków zielonych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ,– nieruchomość ozn. nr 1474/2 położona w miejscowości Janowiec znajduje się częściowo w terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RP, w terenach użytków zielonych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, a także w terenach urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków oznaczonych na rysunku planu symbolem  10TK,– nieruchomość ozn. nr 1498 położona w miejscowości Janowiec znajduje się w terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RP oraz w terenach użytków zielonych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ. Ww. nieruchomości nie są objęte planem rewitalizacji. 
 5.      Termin zagospodarowania nieruchomości  Nie dotyczy. 
 6.      Cena nieruchomości  Nie dotyczy.
 7.      Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  Nie dotyczy.
 8.      Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  Roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę części nieruchomości nr 1473/2 wynosi 128,35 zł. Roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę części nieruchomości nr 1474/2 wynosi 244,40 zł. Roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości nr 1498 wynosi 139,50 zł. Czynsze dzierżawne nie zawierają podatku VAT z uwagi na okoliczność, że dzierżawa gruntów na cele rolnicze podlega zwolnieniu od podatku VAT. Poza czynszem na Dzierżawcach będą ciążyć obowiązki publicznoprawne związane z dzierżawionymi gruntami. 
 9.      Terminy wnoszenia opłat  Czynsze dzierżawne płatne w czterech częściach w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Czynsze za niepełne kwartały będą liczone proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy, przyjmując że jeden kwartał liczy 90 dni. 
 10.   Zasady aktualizacji opłat  Brak.
 11.   Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  Przeznaczenie do oddania w dzierżawę części nieruchomości ozn. nr ewid. 1473/2 i 1474/2  o pow. odpowiednio 0,2567 ha i 0,4888 ha oraz nieruchomości ozn. nr ewid. 1498 o pow. 0,2790 ha na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w trybie bezprzetargowym.
 12.   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  Nie dotyczy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 24.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych