Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Zarządzenie nr 45/22 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 45/22 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZARZĄDZENIE NR 45/22

Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

&1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gminne szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica. Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

&3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich, Nieruchomości i Gospodarki Mieniem Komunalnym.                                                                                            

&4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Łaguna
/-/
Wójt Gminy Wąwolnica

Załącznik do zarządzenia Nr 45/22

Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąwolnica przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia w m2Opis i położenie nieruchomościPrzeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoCena wywoławczaForma zbycia 
1Dz. ewid. nr 271/5, położona w Gminie Wąwolnica, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, obręb 0014 Wąwolnica, przy ul. Lubelskiej, jednostka rejestrowa G.877dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00046400/3325Działka przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, kształt działki – prostokątny, uzbrojenie terenu: działka zaopatrzona jest w wodociąg, kanalizację, gaz, sieć energetyczną i telekomunikacyjną a także posiada dostęp do drogi wojewódzkiej i gminnej. Nieruchomość położona jest u zbiegu ul. Lubelskiej i ul. Sienkiewicza. W bezpośrednim sąsiedztwie budynek banku oraz domy mieszkalne jednorodzinne.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Wąwolnica uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/250/02 z dnia 12 września 2002 r. działka o nr ewid. 271/5 na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 16MN/U – teren zabudowy mieszkalno – usługowej. Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 42.220,00 złPrzetarg ustny nieograniczony
2Dz. ewid. 941, położona w Gminie Wąwolnica, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, obręb 0001 Bartłomiejowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00046166/0900Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży zabudowana jest budynkiem, który wykorzystywany był jako zlewnia mleka. Budynek o powierzchni zabudowy 82 m2 w złym stanie technicznym. Kształt działki: prostokątny, zbliżony do kwadratu. Uzbrojenie terenu: działka przylegająca bezpośrednio do powiatowej, zaopatrzona w wodociąg komunalny, gaz przewodowy, siec energetyczną i telekomunikacyjną.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/249/02 z dnia 12 września 2002 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 122 z dnia 18 października 2002 r. poz. 2646 zmienionym Uchwałą Nr X/65/15 z dnia 26 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2016 r. poz. 754, przedmiotowa nieruchomość położona jest na ternie oznaczonym w rysunku planu symbolem MR i MN. 71.415,00 złPrzetarg ustny nieograniczony

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z  późn. zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni – od dnia 29.06. 2022 r. do dnia 21.07.2022 r.

Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Wąwolnica, pod adresem https://bip.wawolnica.pl

Marcin Łaguna
/-/
Wójt Gminy Wąwolnica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO