Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Zarządzenie Nr 46/2022/GN z dnia 1 lipca 2022 Wójta Gminy Krzeszyce

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 46/2022/GN z dnia 1 lipca 2022 Wójta Gminy Krzeszyce

Zarządzenie Nr 46/2022/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 12 w klatce A położonym w Rudnicy przy ul. Kolejowej  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1, 2, 3 art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust.1 pkt 7, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.), art. 3 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1048 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.), art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Kolejowej 12A w Rudnicy na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty zarządza się, co następuje.

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż – na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 12 w klatce A przy ul. Kolejowej w Rudnicy wraz z udziałem w wysokości 68/1000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce nr 218/2 o powierzchni 1982 m2, obręb nr 18 – Rudnica, jednostka ewidencyjna Krzeszyce, objętej KW Nr GW1U/00010764/3, stanowiącego własność Gminy Krzeszyce, objętego wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń

w budynku Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 w Krzeszycach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzeszyce.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku na stronie internetowej http://www.infopublikator.pl/.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2022/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 1 lipca 2022 r.

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie objętego niniejszym wykazem zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

2. Kwoty uwzględnione w kol. 6 i 13 niniejszego wykazu winny zostać zapłacone przed zawarciem umowy notarialnej.

3. Kwota, o której mowa powyżej – winna zostać zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Jeżeli nabywca zbędzie nieruchomości stanowiącą lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej   bonifikacie po jej waloryzacji.

5. W przypadku, gdy najemcy, którzy złożyli wniosek o wykup skorzystali z pomocy Gminy w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego lub obniżek czynszu w terminie 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym lokal został przeznaczony do zbycia, bonifikata przysługuje, jeżeli najemcy zapłacą Gminie Krzeszyce kwotę odpowiadającą równowartości udzielonej ulgi – zwaloryzowaną stosownie do brzmienia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.).

6. W przypadku nabywania lokalu mieszkalnego objętego powyższym wykazem w systemie ratalnym hipoteka zabezpiecza wierzytelność główną Gminy Krzeszyce z tytułu zapłaty ceny oraz kwotę odpowiadającą wartości zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).

7. Wartość udzielonej bonifikaty jest waloryzowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

8. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu uwzględnionej w niniejszym wykazie nieruchomości w oparciu o przepisy art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

9. Zarządzenie traci moc w przypadku utraty ważności operatu szacunkowego określającego wartość lokalu przeznaczonego do zbycia niniejszym zarządzeniem.

10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego objętego niniejszym wykazem wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy licząc os dnia 18.08.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO