Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

GN.6845.8.2022

GN.ZD.0075.2023

ZARZĄDZENIE NR 49/2023

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) w  związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z  dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Wilkowice, położonej w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obręb: 0001 – Bystra, stanowiącej działkę nr 1883/4 o powierzchni 431 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00076870/9, oraz Obręb: 0007 – Wilkowice, stanowiącej działkę nr 3301/4  o  powierzchni 823 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00045733/1.  Przedmiotem dzierżawy jest cześć w/w nieruchomości o zajętości terenu 1,10 m x 1,45 m pod gabloty reklamowe wolnostojące.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wilkowice, poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, oraz na stronie internetowej tut. Urzędu a także ogłoszone w prasie internetowej. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Miesięczny czynsz za wydzierżawienie gruntu ustalony zgodnie z Zarządzeniem nr 259/2022z dnia 28.12.2022 r

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 49/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Wójt Gminy Wilkowice

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat  

Lp.Oznaczenie nieruchomości
wg Ewidencji Gruntów i Budynków
Powierzchnia działki (m2)Opis działkiPrzeznaczenie terenu i sposób zagospodarowaniaForma przekazaniaCena opłat
z tytułu dzierżawy nieruchomości
Termin zagospodarowania nieruchomości (okres dzierżawy)
12345678
1.  Dz. nr 3301/4, Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice, Obręb: 0007 Wilkowice Księga wieczysta: BB1B/00045733/1 Dz. nr 1883/4, Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice, Obręb:0001 Bystra Krakowska Księga wieczysta: BB1B/00076870/9.Pow. całkowita dz. 3301/4: 823 m2,   Pow. działki nr 1884/4:    431 m2   pow. dzierżawy 1,10 m  x 1,45 mDziałka położona w Wilkowicach, przy ul. Wyzwolenia. Cechy: niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieutwardzona. Oznaczona w EGiB jako użytek „Bi” – inne tereny budowlane. Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej,
Działka położona w Bystrej, przy   ul. Szczyrkowskiej. Cechy: niezabudowana, o kształcie nieregularnym, utwardzona. Oznaczona w EGiB jako użytek „dr” – drogi. Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: centralnej części Gminy Wilkowice uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr XVIII/134/2012 z dnia 23 marca 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 1796 z dnia 7 maja 2012 r., działka nr 3301/4 znajduje się częściowo w terenach oznaczonych symbolem UP/U1 tereny zabudowy usługowej- usługi i usługi publiczne, i oznaczonych symbolem KDZ1  tereny dróg publicznych, drogi i ulice klasy zbiorczej. : zachodniej części Gminy Wilkowice chwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą
Nr XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 r działka nr 1883/4 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem KDD3 tereny dróg i ulic publicznych klasy D
Oddanie
w dzierżawę  na posadowienie gablot reklamowych wolnostojących w związku z prowadzeniem działalności Statutowej „Dzierżawcy”.
200,00 zł netto + należny podatek VAT/miesięcznie zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu oddania w dzierżawę – płatne do 25 dnia każdego miesiąca. Stawka ta wzrośnie automatycznie po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny
w Monitorze Polskim. Powyższa stawka nie zawiera opłat za podatek od nieruchomości.
              Do lat 3.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz  w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 17.03.2023 r.

do dnia 06.04.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Gminy w Wilkowicach  – pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew 7 i 3

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu