Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Zarządzenie nr 499/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 499/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Knyszyn, 19 kwietnia 2023 r.

Gk.6840.2.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objęty Zarządzeniem Nr 499/23 Burmistrza Knyszyna z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 499/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j., Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie przy ul. Kościelnej, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 499/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :
  Nr geodezyjny 2281/11 o powierzchni 0,0013 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Br – grunty rolne zabudowane, położna w obrębie 0054 – Knyszyn, jednostka ewidencyjna 200804_4 Knyszyn – miasto. Księga wieczysta Nr BI1B/00106840/1 – Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Opis nieruchomości:
  Knyszyn – miasto w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, nad rzeką Jaskranką, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Knyszyn.
  Przedmiotową nieruchomości stanowi działa oznaczona nr geod. 228/1 o pow. 13 m2położona w miejscowości Knyszyn, ul. Kościelna.
  Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, o regularnych granicach, teren płaski, działka wykorzystywana jako wjazd na posesję prywatną, teren wyłożony kostką brukową.
  W rejonie lokalizacji nieruchomości występują następujące przyłącza infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 7. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
 8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 9. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej na mocy Uchwały nr XLIV/278/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2023 r.
 10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 31 maja 2023 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12).

Cena nieruchomości: 970 zł (słownie zł: dziewięćset siedemdziesiąt).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 19 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:
REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)
Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.
Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70
e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE