Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
ZARZĄDZENIE NR 52/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 52/2023

GN.6845.3.2023

GN.ZD.0077.2023

ZARZĄDZENIE NR 52/2023

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Wilkowice, położoną w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, obręb: 0007 – Wilkowice, stanowiącą działkę nr 3606/1 o powierzchni 501 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00142447/9.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach a także na stronie internetowej tut. Urzędu. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 52/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Wójt Gminy Wilkowice

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Lp.Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i BudynkówPowierzchnia działki (m2)Opis działkiPrzeznaczenie terenu i sposób zagospodarowaniaForma przekazaniaCena opłat z tytułu dzierżawy nieruchomościTermin zagospodarowania nieruchomości (okres dzierżawy)
12345678
1.
Dz. nr 3606/1,
Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,
Obręb: 0007 – Wilkowice,
Księga wieczysta: BB1B/00142447/9.
Pow. całkowita: 501 m2,

Działka położona w Wilkowicach. Cechy: niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, utwardzona tłuczniem. Oznaczona w EGiB jako użytek „dr” – drogi. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy na ul. Żywiecką i ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.Zgodnie z planem zagospodarowania obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą NrXLVI/366/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2018 poz. 962 z dnia 13 lutego 2018 r., działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MN/U6 – teren zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej.
Oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji realizowanej na działkach o nr: 2178/3, 2179/1, 2179/2, 2179/3 i 2179/41002,00 zł netto + należny podatek VAT/miesiąc zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu oddania w dzierżawę – płatne do 25 dnia każdego miesiąca. Stawka ta wzrośnie automatycznie po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim. Powyższa stawka nie zawiera opłat za podatek od nieruchomości.


Do lat 3.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 21.03.2023 r.

do dnia 11.04.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7 nast. 3.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18