Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 53/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899), Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.04.2021 r. poz. 1483)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.Nr działki, położenie, obręb ewidencyjnyPowierzchnia [ha]Nr Księgi WieczystejForma oddaniaCena nieruchomości brutto
1.161/8 Klonowo Górne; Michalin0,3000GD1G/00046294/4Przetarg nieograniczony263 626,00 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w ewidencji gruntów
  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Michalin, na terenie gminy Przywidz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr VIII/75/2007 z dnia 04.07.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 24.10.2007 r., nr 146, poz. 2760) oznaczonym, jako:

25MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług na warunkach określonych w przepisach odrębnych

Na fragmencie działka oznaczona jest użytkiem N – nieużytek. Jest to teren podmokły. Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części wsi Klonowo Górne przy ul. Piaskowej, w odległości około 850 m od drogi powiatowej ul. Kartuskiej.

  1. Stan techniczno – użytkowy

Działka

Nr161/8
Obszar
3000 m2
KształtZbliżony do prostokąta
Rzeźba terenupłaski; porośnięty roślinnością krzaczastą oraz drzewami liściastymi
Ogrodzeniebrak
Dojazddostęp do drogi będącej własnością Gminy Przywidz – ul. Piaskowej (dz. nr 185) poprzez dz. 161/9 będącą własnością Gminy Przywidz
Nawierzchnia drogigruntowa
Sąsiedztwo
Wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze, las, odległość do jeziora przez las około 500 m

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość 161/8 posiada przyłącza:
WodociągoweNie
KanalizacyjneNie
EnergetyczneNie
GazoweNie
  1. Stan zagospodarowania

Działka jest nieogrodzona, porośnięta krzewami i drzewami. Część działki (pow. ok. 500 m2) to nieużytek (N), grunt w tym miejscu jest podmokły. Warunki zagospodarowania działki określono jako niekorzystne.

§ 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr …..

Urzędu Gminy Przywidz w okresie:

od 17.08.2022 r. do 07.09.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony