Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
ZARZĄDZENIE NR 54/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 54/2023

GN.6845.4.2023

GN.ZD.0078.2023

ZARZĄDZENIE NR 54/2023

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Wilkowice, położoną w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, obręb: 0007 – Wilkowice, stanowiącą działkę nr 4630 o powierzchni 2001 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00066690/0.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach a także na stronie internetowej tut. Urzędu. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 54/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Wójt Gminy Wilkowice

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Lp.Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i BudynkówPowierzchnia działki (m2)Opis działkiPrzeznaczenie terenu i sposób zagospodarowaniaForma przekazaniaCena opłat z tytułu dzierżawy nieruchomościTermin zagospodarowania nieruchomości (okres dzierżawy)
12345678
1.
Dz. nr 4630,
Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,
Obręb: 0007 – Wilkowice,
Księga wieczysta: BB1B/00066690/0.
Pow. całkowita: 2001 m2,

Działka położona w Wilkowicach. Cechy: niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, utwardzona tłuczniem. Oznaczona w EGiB jako użytek „RIVa” – grunty orne. Sąsiadująca z zakładami produkcyjnymi. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Żywieckiej poprzez istniejący zjazd na dz. 801/2 (obręb Rybarzowice) stanowiącą własność Skarbu Państwa.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego centralnej części Gminy Wilkowice uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr XVIII/134/2012 z dnia 23 marca 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 1796 z dnia 7 maja 2012 r., działka znajduje się częściowo w terenach oznaczonych symbolem: – KDL 3 – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy lokalnej, – MN/U39 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami , – KDGP2 tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy głównej o ruchu przyspieszonym.Oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji realizowanej na działkach o nr: 4631, 4632 i 4633/1.4002,00 zł netto + należny podatek VAT/miesiąc zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu oddania w dzierżawę – płatne do 25 dnia każdego miesiąca. Stawka ta wzrośnie automatycznie po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim. Powyższa stawka nie zawiera opłat za podatek od nieruchomości.


Do lat 3.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 21.03.2023 r.

do dnia 11.04.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7 nast. 3.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO