Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowy

Zarządzenie Nr 57/2022

Starosty Puławskiego

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Norwida, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9, na której zlokalizowane jest miejsce postojowe, oznaczone numerem 10 o pow. 9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
  2. Wykaz części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

  Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 57 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

ZN.6845.101.2022.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Norwida
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9.
Opis nieruchomościNa przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych wyjazd odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota. Postępowaniem przetargowym objęte jest miejsce postojowe, oznaczone numerem 10 o pow. 9,25 m2 i przeznaczone jest do dodania w najem na okres do 3 lat.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „ Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 r., stwierdza się, że działka nr 766/77 przy
ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „5MW” z przeznaczeniem terenu pod:Podstawowe:zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleni wewnętrznych (A),uzupełniające:skwery,place zabaw,ciągi piesze,ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.„9KDW” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy,„14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.   Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyCena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 10 wynosi 50,00 zł netto;   Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 1 sierpnia 2022 r.  do  dnia 22 sierpnia 2022 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO