Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 62/2022

Starosty Puławskiego

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Reymonta, oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5, na której znajduje się miejsce postojowe, oznaczone numerem 16 o pow. 9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej,
  w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 62 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 16  sierpnia 2022 r.

ZN.6845.100.2022.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Reymonta
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5.
Opis nieruchomości  Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest ogrodzony parking , na którym zlokalizowane jest 35 miejsc postojowych. Wyjazd odbywa się przez bramę otwieraną za pomocą pilota. Postępowaniem przetargowym objęte jest miejsce postojowe, oznaczone numerem
16 o pow. 9,25 m2 przeznaczone do dodania w najem na okres do 3 lat.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 – obręb Miasto Puławy w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „23 U” z przeznaczeniem pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;„27 KDD/D” z przeznaczeniem pod dojazd. Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyCena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 16 wynosi 50,00 zł netto. Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem miejsca  postojowego, oznaczonego numerem  16 na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 16 sierpnia 2022 r. 
do  dnia  6 września 2022 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych