Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 65/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy, usytuowany w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00004841/0, w części o łącznej pow. 77,42 m2 przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2023

Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 r.

ZN.6845.112.2023.ZP

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 1. Adres nieruchomości

Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Piłsudskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Zabudowana nieruchomoś

gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, położona na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00004841/0.

 1. Opis nieruchomości

Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 77,42 m2, zlokalizowany na parterze budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy stanowiącej własność Skarbu Państwa (ul. Piłsudskiego 26 w Puławach).

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/389/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 959 z dnia 24 lutego 2022 r., działka oznaczona numerem 1303/4 o pow. 0,0365 ha położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „14U-MW”
z przeznaczeniem: podstawowe (biura, handel, gastronomia, obiekty hotelowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz uzupełniające (rozrywka, obiekty kultury, usługi drobne, poradnie i pracownie medyczne, produkcja drobna, obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktura drogowa, drogi wewnętrzne).

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Wysokość miesięcznego czynszu najmu przedmiotowej części nieruchomości (lokalu użytkowego) wynosi 1.696,74 zł netto.

Wysokość miesięcznego czynsz dzierżawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

 1. Terminy wnoszenia opłat

Miesięczny czynsz najmu płatny jest do 20 dnia każdego miesiąca.

Najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości za użytkowany lokal oraz do ponoszenia opłat eksploatacyjnych wynikających
z jego korzystania.

 1. Termin aktualizacji opłat

Czynsz będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

 1. Informacja
  o przeznaczeniu

Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości, na okres do 3 lat
w trybie bezprzetargowym.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 31 lipca 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia