Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Zarządzenie Nr  66 /2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kurów

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr  66 /2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kurów

Zarządzenie Nr  66 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia  2   września 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kurów

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Kłoda, oznaczonej numerem ewidencyjnym 303 o pow. 0,3945 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00003903/6, przeznaczonej do darowizny na rzecz Gminy Kurów.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o których mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kurów. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr    66 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 2  września 2022 r.

ZN.6840.2.5.2021.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do darowizny na rzecz Gminy Kurów

  Adres nieruchomości  Kurów, obręb Kłoda
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00003903/6 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmin Kurów, miejscowość Kłoda. Dział II: Własność: Skarb Państwa – Starosta Puławski   Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działka gruntu nr 303 o pow. 0,3945 ha, jednostka ewidencyjna Kurów, obręb 0007 Kłoda, opis użytków gruntowych: R IVa i R IVb – tereny rolne.                 
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3945 ha zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 867 m2 w złym stanie technicznym, będąca przedmiotem darowizny składa się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 303.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurówdziałka oznaczona nr 303 usytuowana w miejscowości Kłoda położona jest  w terenie upraw polowych bez prawa zabudowy. Nieruchomość zostanie przekazana w drodze darowizny z przeznaczeniem na urządzenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie
i wykorzystywanie nieruchomości na realizację usług komunalnych.
Termin zagospodarowania nieruchomości  Wojewoda Lubelski w Zarządzeniu nr 156 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kurów zawarł zastrzeżenie: W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy darowizny lub zaprzestania wykorzystywania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.   Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), termin upływa z dniem … października 2022 r.  

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 2  września 2022 r. do  dnia 23   września 2022  r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ