Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy część działki nr 24/3 o pow. 85 m² , obręb Witnica

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy część działki nr 24/3 o pow. 85 m² , obręb Witnica

Zarządzenie Nr 76/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 24/3 o pow. 85 m² , obręb Witnica, dla którego prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00040717/7.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod miejsca parkingowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– miesięczny czynsz: 25,50 zł. (słownie: dwadzieścia pięć 50/100),płatny do 10-go każdego miesiąca z góry,

– wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 222 o pow. 600,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00029919/0.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– roczny czynsz – 132,00 zł. (słownie: sto trzydzieści dwa 00/100).

wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 10 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości