Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 77/2022

WÓJTA GMINY ZDUNY

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr LXIII/326/22 Rady Gminy Zduny z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości na okres do 3 lat, zarządzam, co następuje:    

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu gruntów stanowiącą własność Gminy Zduny określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz z załącznika do zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny oraz na stronie internetowej www.bip.ugzduny.nv.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.