Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Zarządzenie Nr 78/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 78/2023

Zarządzenie Nr 78/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położonej na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położonej na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
    V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00090648/6, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2023

Starosty Puławskiego z dnia 15 września 2023 r.

ZN.6850.7.2023.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.


Adres nieruchomości
Gmina Puławy, obręb Leokadiów
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położona na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowi własność Skarbu Państwa. Tytuł własności do wyżej wymienionej nieruchomości ujawniony jest
w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr LU1P/00090648/6.
Opis nieruchomościNa przedmiotowej nieruchomości usytuowany jest pomnik na mogile zbiorowej 33 Polaków rozstrzelanych w dniu 14 stycznia 1944 roku w Leokadiowie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie wydanego przez Wójta Gminy Puławy zaświadczenia znak GK.6727.1.201.2023.MG z dnia 29 sierpnia 2023 roku, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puławy nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 roku 9 Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 122 z dnia 18 października 2002 roku., poz. 2644) stwierdza się, że działka oznaczona numerem ewidencyjnym 113 położona w obrębie Leokadiów znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem „10 UK” – tereny usług kultury, sakralne.
Przedmiotowa działka nie jest objęta planem rewitalizacji.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy w związku z planowanymi pracami rewitalizującymi w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy w związku z planowanymi pracami rewitalizującymi w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 15.09.2023 r. do dnia 06.10. 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec