Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Zarządzenie Nr 78/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 78/2023

Zarządzenie Nr 78/2023

Burmistrza Morynia

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia następującą nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń:

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 45/3 o pow. 0,1196 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00059491/2. Nieruchomość niezabudowana położona jest w północno – zachodniej części miejscowości Moryń po prawej stronie drogi powiatowej w kierunku miejscowości Dolsko. Nieruchomość posiada teren pofałdowany. W sąsiedztwie znajdują się od strony północnej i południowej: teren leśny i teren rolny. Od strony zachodniej przebiega droga gminna – ul. Jeziorna, do której przez działkę nr 39/3 powinien być zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej dla działki nr 45/3, którego faktycznie nie ma. Nieruchomość w przeważającej części jest niezagospodarowana. Działka ta pomimo, że sklasyfikowana jest jako ,,dr” faktycznie nie jest wykorzystywana jako droga. Porośnięta jest w części trawą i zielenią niską oraz drzewostanem. Kształt nieruchomości nieregularny w formie wydłużonego z licznymi załamaniami wąskiego prostokąta. Nieruchomość nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Lokalizacja nieruchomości charakteryzuje się niekorzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi.

§ 2. Przeznaczenie nieruchomości:

W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gminy Moryń zatwierdzonym Uchwałą XXVII/226/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. obszar na którym położona jest część działki nr 45/3 oznaczony jest kolorem jasno żółtym z paskowaniem w kolorze cynober z oznaczeniem UT – usługi turystyki. Pozostała część działki położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Moryń w obrębie 1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. kolorem szarym i symbolem TO.09/1 z przeznaczeniem: tereny łąki i nieużytków rolnych do utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania, ustala się wymóg zachowania dostępu technicznego do rzeki i dopuszcza się lokalizację stawów hodowlanych.

§ 3. Cena nieruchomości: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

§ 4. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

§ 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 29 września 2023 r.

§ 6. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

§ 7. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 9. Termin wywieszenia wykazu: od 18 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy