Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Zarządzenie Nr 96 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 96 /2022

Zarządzenie Nr 96 /2022

Burmistrza Morynia

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha. Oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00059495/0. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako droga. Działka położona jest w zachodniej części Morynia po prawej stronie – ul. Dworcowa – wyjeżdżając w kierunku Cedyni. Położona jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych z korzystnym dojazdem i dostępem. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada teren płaski. Stanowi teren porośnięty trawą i ogrodzony jest w raz z nieruchomością przyległą. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej przebiega droga wojewódzka w kierunku Cedyni o nawierzchni asfaltowej stanowiąca dojazd do nieruchomości. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do drogi publicznej.

Cena nieruchomości: 7.900,00 zł(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 27 września 2022 r. .

§ 2. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Urzędu, prasie – Infopublikatorze.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 16 sierpnia 2022 r. do 6 września 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.