Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie

GN.6853.9.2023 Bochnia, dn. 25.08.2023r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) – dalej k.p.a., art. 124 ust.1, 7, art. 124a w związku z art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) – dalej u.g.n.

Starosta Bocheński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek z dnia 29.05.2023r. (data złożenia pisma w siedzibie Organu) – uzupełniony w dniu 11.08.2023r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – reprezentowanej przez pana Łukasza Kłaka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr PSG-C00/P-3/786/2020 z dnia 18 listopada 2020r. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 547 o powierzchni 0,0379 ha, położonej w obrębie Nowy Wiśnicz, jednostce ewidencyjnej Nowy Wiśnicz – miasto, powiat bocheński, województwo małopolskie dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów w celu posadowienia na nieruchomości sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym o łącznej długości wynoszącej 29,5 m służącej do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Nowy Wiśnicz – od stacji I Stopnia przez ul. Bocheńską, Mickiewicza, Rynek, Kmitów do ul. Lipnickiej”. Powierzchnia ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niezbędna do trwałego urządzenia elementów planowanej inwestycji tzw. strefa kontrolowana będzie wynosić łącznie 29,5 m2 (szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu wynosi 1,0 m, t.j. po 0,5 m po obu stronach gazociągu licząc od osi gazociągu) w tym 18,0 m2 dla gazociągu i 11,5 m2 dla przyłącza gazu. Powierzchnia terenu zajętego na czas budowy, pod tymczasowy pas montażowy będzie wynosić 54,5 m2 w tym 30,5 m2 dla gazociągu i 24,0 m2 dla przyłącza gazu.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 u.g.n. cyt.: „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 7 u.g.n.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 u.g.n. informacja o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego w powyższej sprawie została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu oraz opublikowana w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. W terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie informuję, że w sprawie zebrano materiał dowodowy konieczny do wydania stosownej decyzji w trybie powołanych na wstępie przepisów. W oparciu o przepis art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań. Na podstawie art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w pokoju nr 119 lub 121 (I piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu, w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 36 k.p.a. w związku z art. 35 § 3 k.p.a. – ze względu na złożony charakter sprawy wymagający wnikliwej analizy oraz konieczność udostępnienia zgromadzonych dokumentów stronom postępowania przed wydaniem decyzji wskazuję przewidywany termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 30 listopada 2023r. z zastrzeżeniem, że rozstrzygnięcie może nastąpić wcześniej.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta w Nowym Wiśniczu oraz publikuje się w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.