Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie

GN.6853.2.2023 Bochnia, dn. 18.04.2023r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.), art. 124 ust.1, 7, art. 124a w związku z art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2023r., poz. 344)

Starosta Bocheński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek z dnia 26.01.2023r. (data złożenia pisma w siedzibie Organu) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków – reprezentowanej przez pana Marcina Kitę postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 721/5 o powierzchni 0,29 ha, położonej w obrębie Rozdziele, jednostce ewidencyjnej Żegocina, powiat bocheński, województwo małopolskie – poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie inwestycji liniowej polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 PN 0,5MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolowaną, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego”. Całkowita powierzchnia nieruchomości niezbędna do realizacji robót budowlano-montażowych (pas montażowy) wynosi 50 m2, sieć posadowiona będzie w pasie o szerokości 1 m, tj. w obszarze po 0,5m na każdą stronę od osi gazociągu o łącznej powierzchni 25 m2 (strefa kontrolowana).

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 344) cyt.: „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 7 u.g.n.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 u.g.n. informacja o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego w powyższej sprawie została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Żegocina oraz opublikowano w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. W terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania wniosków i żądań. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w pokoju nr 119 lub 121 (I piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu, tj. poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30 w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 36 k.p.a. informuję, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 30 czerwca 2023 roku. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom  oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Żegocina oraz publikuje się w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu