Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.6853.7.2022 Bochnia, dn. 16.02.2023r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust.1, ust. 7, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz.U z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)

Starosta Bocheński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek z dnia 03.11.2022r. (data złożenia pisma w siedzibie organu) – uzupełniony w dniu 28.11.2022r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-100 Kraków – reprezentowanej przez pana Pawła Brona-Leszczyńskiego postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka, jednostce ewidencyjnej Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie – poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia (10 kPa – 0,5 MPa) z rur PE100 o średnicy 63 mm, długości wynoszącej 5,3 mb. Całkowita powierzchnia nieruchomości niezbędna do realizacji robót budowlano-montażowych wynosi ok. 5,3 m2, sieć posadowiona będzie w pasie o szerokości 1 m, tj. w obszarze po 0,5m na każdą stronę od osi gazociągu o łącznej powierzchni 5,3 m2.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) cyt.: „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 7 u.g.n.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 u.g.n. informacja o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego w powyższej sprawie została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz opublikowano w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. W terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia ww. informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości co skutkuje wszczęciem niniejszego postepowania.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania wniosków i żądań. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w pokoju nr 119 lub 121 (I piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu, tj. poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30 w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 36 k.p.a. informuję, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 31 marca 2023 roku. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom  oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz publikuje się w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA