Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

STAROSTA LUBARTOWSKI

        21-100 LUBARTÓW

          ul. Słowackiego 8

          tel. 81 855 28 65         

                                                                                                   Lubartów, 31 maja 2023 roku

GEO.6821.47.2022

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

            Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zawiadamia, że w dniu 31 maja 2023 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.47.2022, dotycząca nabycia przez Gminę Miasto Lubartów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 12 – Jacek, gmina Miasto Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 49/3 o pow. 0,0167 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

            Decyzja oraz dokumentacja sprawy udostępnione są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów, w Referacie
ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.bip.powiatlubartowski.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów i Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 2 czerwca 2023 roku – datę ukazania się zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy