Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Lubelski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

STAROSTA LUBELSKI

REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

 1. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Przedmiotem dzierżawy jest zabudowana budynkiem usługowym o pow. 368,39 m2 nieruchomość Skarbu Państwa stanowiąca działkę nr 166/46 o pow. 0.0540 ha oraz część działki nr 166/18 o ogólnej pow. 0.14 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, jednostka ewidencyjna Niemce, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1S/00025112/6, zgodnie z załączoną mapą.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Wywoławcza stawka czynszu wynosi: 1842,00 zł (brutto) miesięcznie.

 1. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w wysokości 184,20 zł
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 03.08.2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej na parterze.
 1. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce :

Przedmiotowa działka leży w terenie zieleni izolacyjnej ZI graniczy z drogą ekspresową.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 1. Czas trwania dzierżawy: 3 lata
 1. Termin wnoszenia czynszu: do dnia 28 każdego miesiąca.
 1. Zasady aktualizacji czynszu: nie częściej niż raz w roku na podstawie zmian inflacyjnych wg ustaleń GUS.
 1. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 29.07.2022 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.
 1. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 1. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661) lub telefonicznie pod nr 81 52 86 661.

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.