Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica– obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00056396/3

Nr działkiPow. działki (ha)Rodzaj i pow. użytków (ha)Cena wywoławcza netto (zł)Wadium (zł)Minimalne postąpienie (zł)
211/9 AM-217,39RIVa –0,49 RIVb-1,33 RV-8,28 RVI-7,16 PsVI-0,04 N-0,096 000 000600 00060 000

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka położona we wsi Ostrowina w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, gmina Oleśnica. Wieś oddalona o około 14 km od miasta Oleśnica oraz ok. 10 km od zjazdu z drogi ekspresowej S8 węzeł Gęsia Górka.

Działka niezabudowana, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do dróg publicznych – droga krajowa nr 25 oraz droga gmina. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W bliskim sąsiedztwie działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy nr OR.032.05.2022.SN dnia 19.01.2022r., zawartej na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia przewidziany w umowie dzierżawy wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po wyłonieniu nabywcy nieruchomości w trybie przetargu, Powiat Oleśnicki wypowie niezwłocznie umowę dzierżawy o której powyżej.

Nieruchomość jest objęta porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. działka nr 211/9 AM-2 położona na terenie oznaczonym symbolem AG1 jako tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy, KDG/1 jako tereny komunikacji – drogi klasy głównej oraz KDL/3 jako tereny komunikacji- drogi klasy lokalnej oraz znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zbytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

zabytków. Wadium płatne gotówką do dnia 08.09.2022r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2022r., o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 211 (sala sesyjna), I piętro. Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, mdrab@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Starosta – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości