Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7152
/
/
Burmistrz Gminy i Maista Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Maista Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 761/170

położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 761/170 o powierzchni 0,4540 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00091887/7 – dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, na północ od ul. Jesionka – dojazd prawnie nieuregulowany. Działka obejmuje wąski pas gruntu o dł. ok. 367-372 m i szer. ok. 9-12 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na północ. Działka ta była użytkowana rolniczo jako grunt orny. Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do uzbrojenia – najbliższe sieci odległe są o kilkadziesiąt metrów, przy czym ich doprowadzenie musi nastąpić przez nieruchomości osób trzecich.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r. poz. 1055) – działka nr 761/170 położona jest w terenie zieleni izolacyjnej (symbol planu: 1ZI) oraz w terenie obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu 1PU).

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 761/170 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do innych niż Gmina właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza: 318 000, 00netto (trzysta osiemnaście tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 19.08.2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 11ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 761/170 położonej
    w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko.
  2. mapa poglądowa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO