Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 30.12.2022 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

L.p.Nr ewid. działkipowierzchniamiejscowośćNr KWCena wywoławcza bruttoWadiumMinimalna wysokość postąpienia
m2
1.4 i 51 100 200Huta DolnaGD1G/00046231/5186 330,0018 600,001 800,00

Przetarg na sprzedaż ww. działek odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetarguGodzina przetarguNr działkiPołożenieData wpływu wadium
31.01.2023 r.10304 i 5HUTA DOLNA27.01.2023 r.

II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 27.01.2023 r. na rachunku bankowym Gminy

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę (po uwzględnieniu wadium) po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VIII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

IX. Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomości objęte są granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXX/239/2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 15.11.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 27.12.2021 r., poz. 5107) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz
  i położone są w granicach strefy: 2.MNL – teren zabudowy letniskowej.
 2. Teren działki jest pagórkowaty, pochyły (różnica poziomu około 4m). Teren porośnięty drzewostanem mieszanym (sosnowym i brzozowym), pochodzenia samosiewnego w wieku około 30 lat.
 3. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Gdańskiego, działka nr 4 oznaczona jest użytkiem Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i od takiego użytku naliczany jest podatek od nieruchomości w wysokości 0,54 zł za 1 m2. Natomiast działka nr 5 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem dr – drogi. Podatek od nieruchomości oznaczonej tym użytkiem naliczany jest w wysokości 0,36 zł za 1m2.
 4. Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Zaopatrzenie w wodę: z własnego ujęcia podziemnego;
 2. Odprowadzanie ścieków: do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego
  w granicach działki;
 3. Przyłączenia projektowanych budynków do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci;
 4. Dojazd: poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną – dz. 5 (będącą również przedmiotem niniejszego przetargu) do ul. Dąbrowy (dz. nr 2) będącej własnością Gminy Przywidz.
 5. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

X. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Przywidz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380
z późń. zm.).

XII. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), która zawiera min. informację o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją przetargu na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Działki będące przedmiotem ogłoszenia zostały szczegółowo opisane w zarządzeniu Wójta Gminy Przywidz z dnia 15.11.2022 r. nr 78/2022 dostępnym na stronie internetowej www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93, 682 59 92 lub w pokoju nr 16,15 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.