Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
    Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

    Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ W DZIERŻAWĘ  

            Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506                   z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

  Oznaczenie, powierzchnia i opis nieruchomości  Numer KWPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Wysokość opłaty za dzierżawę nettoForma i termin przekazania nieruchomości
Fragment nieruchomości oznaczony                w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2509/2 o pow. 37,50 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Sadowej.  Fragment nieruchomości ma kształt nieuregulowany.    KR1E/00037251/7          Pod lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych.10,00 złotych      Dzierżawa na okres 3 lat  

Postanowienia ogólne:

  1. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  2. Czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie z góry w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego,
  3. Czynsz dzierżawny jest płatny na indywidualny numer konta, który zostanie podany w umowie dzierżawy gruntu, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego.
  4. W przypadku gdy koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, zapłata powinna zostać dokonana przed tym dniem.
  5. Uchybienie terminu dokonania zapłaty za dzierżawę powoduje doliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  6. Aktualizacja czynszu dzierżawnego może następować w przypadku gdy stawka ta w okresie dzierżawy nieruchomości w kolejnych latach będzie mniejsza od stawki ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza Chełmka w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszów najmu i dzierżawy na dany rok, na co Dzierżawca wyraża zgodę.

            Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia 27 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

            Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionej wyżej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku  ul. Krakowska 11, w pokoju nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu